Wien ass "Mateneen fir Kanner"?

Mateneen fir Kanner ass eng Gesellschaft ouni Gewënnzweck där hier Memberen schon laang Joren Patenschaften fir Kanner an den Ëntwécklungslänner hun an déi eppes méi maache wëllen.

Als Freiwëlleger fir Plan International schaffe mir enk zesummen man Plan International Deitschland andems mir op d'Arbecht vun Plan an den Entwécklungslänner opmierksam maachen. Mat Informatiounsstänn op Chrëschtmärt oder an Foussgängerzonen an dat ganzt Joer duerch mat Aktiounen maachen mir op d'Problemer vun de Kanner opmierksam.

Plan - staark fir Kanner

Plan ass als eent vun deenen eelsten Kannerhëllefs-wierker an 50 Entwécklungslänner aktiv, onofhänügeg vun Politik a Religioun. Plan finanzéiert nohalteg an kannerorientéiert Selbsthëelef-Projete haptsächlech iwwer Patenschaften.

Sou hëlleft är Patenschaft

Plan setzt d'Kannerrechtskonvention am Kader vun Selbsthëllef-Projeten, déi iwwer Patenschaften finanzéiert gin, ëm. Plan fördert z.B.:

Ee Schwéierpunkt leit an der Förderung vun de Meedercher:

Onsen Aktiounsgrupp

Eist Ziel ass déi dauerhaft Verbesserung vun den Lievensbedingungen vun benodeelegte Kanner an den Entwécklungslänner andeem mer: